Menu
Previous
Next

LEGEA NR.544/2001

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544/2001

Descarca formular

LISTA cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

1.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea
Primariei comunei TUDORA si Consiliului Local TUDORA;
2.Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de
functionare, programul audientelor autoritatilor publice;
3.Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatilor si ale
functionarilor responsabili cu informatiile publice;
4.Coordonatele de contact ale primariei, respectiv: denumirea, sediul,
numere de telefon, fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;
5.Sursele financiare, bugetul, bilantul contabil si taxele si impozitele
locale;
6.Programe si strategii proprii;
7.Lista cuprinzand documentele de interes public;
8.Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate,
potrivit legii;
9.Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei
publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta
dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
10.Declaratiile de avere ale functionarilor publici din cadrul primariei
si ale alesilor locali;
11.Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al
comunei TUDORA, componenta nominala si apartenenta politica si
componenta comisiilor de specialitate;
12.Dispozitiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a
sedintelor consiliului local;
13.Proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi, insotite de
rapoartele de specialitate si intreaga documentatie aferenta;
14.Hotararile cu caracter normativ ale consiliului local;
15.Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului si
consilierilor locali, precum si ale comisiilor de specialitate;
16.Raportul anual al primarului privind starea economica, sociala si de
mediu a comunei;
17.Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al primarului;
18.Procesele verbale ale sedintelor consiliului local;

LISTA cuprinzand documentele emise si/sau gestinate prin aparatul de
specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberul acces la
informatiile de interes public

1.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului
local si dispozitiile primarului;
2.Deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii,
s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele
intocmite in aceste situatii;
3.Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei,
cum ar fi acte si certificate de nastere, de deces, precum si copii ale
acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea
statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor
statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate
la nivelul comunei;
4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie,
precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora;
5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativa, rectificare,
anulare, completare, transcriere certificate de stare civila,
inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata;
6.Prelucrarii de date cu caracter personal, fara consimtamantul
persoanei vizate;
7.Procesele-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
8.Certificatele de urbanism;
9.Autorizatiile de construire;
10.Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate
Primariei si Consiliul Local, fara acordul semnatarilor;
11.Informatiile cu privire la impozitele si taxele locale, alte
obligatii ale platitorilor, care tin de pastarea secretului fiscal;
12.Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care
gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter
confidential;
13.Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile
nr.481/2004 precum ssi documentele comitetului local pentru situatii de
urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
14.Documentele cu caracter militar;
15.Documentele care se intocmesc in baza Legii nr.132/1997 privind
rechizitiile debunuri si prestari servicii in interes public;
16.Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei;
17.Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin
clauze de confidentialitate;
18.Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in dosarele care
fac obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil;
20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie;
21.Informatiile cu privire la datele personale ale salariatiilor din
aparatul de specialitate al Primarului, daca actele normative in vigoare
nu prevad altfel;
22.Dosarele aflate pe rolurile instantelor de judecata si documentele ce
le compun in care primarul, consiliul local sau una din institutiile
subordonate este parte;
23.Documente continute in dosarul achizitiei publice care contin
informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala, potrivit legii;
24. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina , informatiile
privind procedura disciplinara si cele rezultate din cercetarea
administrativa, cu exceptia raportului privind propunerea de
sanctionare;
25.Documente a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei
concurente sau care poate influenta dosarele aflate pe rolul instantelor
judecatoresti;
26.Alte documente cu caracter personal sau preluari de date cu caracter
personal carecad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a datelor, respectiv orice informatie referitoare la o
persoana fizica identificata sau identificabila.

LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate
prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din
oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

1.Hotarari ale Consiliului si procesele verbale ale acestora;
2.Dispozitiile emise de Primarul comunei TUDORA;
3.Componenta nominala a Consiliului local , inclusiv apartenenta
politica, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si
functionare al consiliului local;
4.Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali;
5.Informarile intocmite de Primarul comunei TUDORA privind starea
economico-sociala a comunei, rapoartele anuale de activitate
economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducere la
indeplinire a hotararilor consiliului local;
6.Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii,
aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
7.Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
8.Documentele cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu
alta destinatie decat cea de locuinta;
9.Minutele dezbaterilor publice;
10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile
urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de
situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
11.Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si
amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice
care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare;
12.Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de
construire/desfiintare eliberate;
13.Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul
nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
14.Evidenta dosarelor de asistenta sociala a persoanelor varstnice in
vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul
intretinerii si ingrijirii sale;
15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si
locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta
lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social;
16.Lista de achizitii publice si lucrari; Programul / planul anual al
achizitiilor si investitiilor publice;
17.Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de
bunuri si servicii, exclusiv documentele care contin informatii
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala,
potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice
atribuite;
18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19.Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor
consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de
care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc
aplicarea Legii nr.227/2015, modificata si completata, privind Codul
Fiscal;
20.Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din
tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate;
programe ale unor vizite bilaterale;
21.Lista asociatiilor de proprietari/locatari;
22.Lista atestatelor de producator eliberate;
23.Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe
teritoriul comunei;
24.Relatii cu O.N.G.-uri, programe si colaborari;
25.Informatii despre programele cu finantare externa;
26.Registrele agricole;
27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului
de proprietate;
28.Raportul semestrial privind activitatea desfasurata in conditiile
Legii nr. 448/2006, republicata, de catre asistentii personali;
29.Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;
30.Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de
ajutor pentru incalzirea locuintei;
31.Lista beneficiarilor de prestatii sociale.

 

Modalitatea de contestare a deciziei

EXTRAS din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
ART.7
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
ART.22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

EXTRAS din H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
ART.32
În cazul în care o persoana considera că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
ART. 33
Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.
ART.34
(1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.
ART.35
(1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
(2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:
a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
ART.36
(1) În condiţiile art.22 alin.(1) din Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art.22 alin.(5) din Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

 

Scroll Up Skip to content